Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1990 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Padomes Regulā (ES) 2016/1104, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā