2005/126/EG: Kommissionens beslut av den 11 february 2005 om fortsättning under 2005 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2003 av förökningsmaterial från vissa arter av prydnadsväxter enligt rådets direktiv 98/56/EG