Mål C-558/19: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Cluj – Rumänien) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 och 63 FEUF – Etableringsfrihet – Fri rörlighet för kapital – Fastställande av skattepliktiga inkomster för bolag – Närstående enheter – Avvikande förmån som en filial med hemvist i landet har gett till ett bolag som inte har hemvist i landet – Justering av de skattepliktiga inkomsterna för filialen till ett bolag som inte har hemvist i landet – Någon justering av skattepliktiga inkomster görs inte i fall där en filial har gett en likadan förmån till sitt moderbolag med hemvist i landet – Principen om fri konkurrens – Inskränkning i etableringsfriheten – Motivering – En väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna – Proportionalitet)