Vec C-558/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. októbra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunčina) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 49 a 63 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Určenie zdaniteľného príjmu spoločností – Osoby, ktoré sú v situácii vzájomnej závislosti – Neobvyklá výhoda poskytnutá organizačnou zložkou rezidentom spoločnosti nerezidentovi – Úprava zdaniteľných príjmov organizačnej zložky spoločnosti nerezidenta – Chýbajúca úprava zdaniteľných príjmov v prípade rovnakej výhody poskytnutej organizačnou zložkou svojej materskej spoločnosti rezidentovi – Zásada voľnej hospodárskej súťaže – Obmedzenie slobody usadiť sa – Odôvodnenie – Vyvážené rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi – Proporcionalita)