Zaak C-558/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Cluj — Roemenië) — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Prejudiciële verwijzing – Artikelen 49 en 63 VWEU – Vrijheid van vestiging – Vrij verkeer van kapitaal – Vaststelling van het belastbaar inkomen van vennootschappen – Personen in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid – Door een ingezeten filiaal aan een niet-ingezeten vennootschap verleend abnormaal voordeel – Correctie van de belastbare inkomsten van het filiaal van een niet-ingezeten vennootschap – Geen correctie van de belastbare inkomsten ingeval een ingezeten vennootschap een identiek voordeel ontvangt van een filiaal – Beginsel van vrije mededinging – Beperking van de vrijheid van vestiging – Rechtvaardiging – Evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten – Evenredigheid)