Lieta C-558/19: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 8. oktobra spriedums (Tribunalul Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. un 63. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Kapitāla brīva aprite – Sabiedrību ar nodokli apliekamo ienākumu noteikšana – Savstarpēji saistīti tiesību subjekti – Izņēmuma rakstura priekšrocība, ko filiāle rezidente ir piešķīrusi sabiedrībai nerezidentei – Sabiedrības nerezidentes filiāles ar nodokli apliekamo ienākumu korekcija – Ar nodokli apliekamo ienākumu korekcijas neesamība identiskas priekšrocības gadījumā, ko sabiedrībai rezidentei piešķīrusi tās filiāle – Brīvas konkurences princips – Brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums – Pamatojums – Nodokļu ieturēšanas kompetenču līdzsvarots sadalījums starp dalībvalstīm – Samērīgums)