Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7802 — Amadeus/Navitaire) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)