Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7926 — Goldman Sachs/Northgate) (Текст от значение за ЕИП)