Sažetak Odluke Komisije оd 2. listopada 2017. u vezi s postupkom na temelju članka 102. ugovora o funkcioniranju europske unije (Predmet AT.39813 – Baltic rail) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017)6544)