Mål C-25/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège — Belgien) — Missionswerk Werner Heukelbach ev mot État belge — SPF Finances (Direkt beskattning — Fri rörlighet för kapital — Arvsskatt — Testamentariskt förordnande till förmån för ideella organisationer — En reducerad skattesats är inte tillämplig när organisationerna har sätet för sin verksamhet i en annan medlemsstat än den i vilken testatorn hade sitt egentliga hemvist eller arbetade — Restriktion — Motivering)