Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016.#Chiara Baldo mot Procura della Repubblica.#Begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bergamo.#Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Identiska tolkningsfrågor – Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF – Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Hasardspel – Nationella bestämmelser – Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum – Nytt upphandlingsförfarande – Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats – Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser – Inskränkningar – Tvingande skäl av allmänintresse – Proportionalitet.#Mål C-467/14. Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016