Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maldivskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb