2016 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1025, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo nuostatos dėl sijinių tralų grupių tam tikruose geografiniuose rajonuose$