Zaak F-51/09: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 juni 2010 — Petrilli/Commissie