Povzetek Sklepa Komisije z dne 12. decembra 2016 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39904 – Polnilne baterije) (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8456)