Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8369 — KKR/Hitachi Koki) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )