Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9482 — SKT/Comcast/JV) (Текст от значение за ЕИП.)