Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3661 — CDP/Stmicroelectronics)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ