Vec C-25/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu – Poľsko) – Corporis sp. z o.o./Gefion Insurance A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2009/138/ES – Zastupovanie neživotnej poisťovne – Zástupca so sídlom alebo bydliskom na vnútroštátnom území – Doručovanie písomností – Prijatie návrhu na začatie konania – Nariadenie (ES) č. 1393/2007 – Neuplatniteľnosť)