Дело T-559/10: Решение на Общия съд от 11 юли 2012 г. — Laboratoire Garnier/СХВП (natural beauty) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „natural beauty“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)