Izjava Komisije u vezi s Uredbom (EU) 2021/691 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1309/2013 2021/C 161 I/01