Kommissionens yttrande enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt rörande förslaget till Europaparlamentets och rådets om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG