Komisijos nuomonė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalies c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos pozicijoje dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir direktyvos 86/613/EEB panaikinimo