2012/296/EÚ: Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo, zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 2/2012 o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z  3. mája 2012 , ktoré sa týka zmeny a doplnenia prílohy 8 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami