2012/296/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 2/2012 της μεικτής επιτροπής γεωργίας που έχει συσταθεί με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, της 3ης Μαΐου 2012 , όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος 8 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων