Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen PB C 264 van 8.9.2011