Kohtuasi T-325/06: Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008 . aasta otsus — Boston Scientific versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Terumo (CAPIO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi CAPIO taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk CAPIOX — Suhteline keeldumispõhjus — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 1 ja 2 — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)