Υπόθεση T-14/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 14ης Δεκεμβρίου 2006 — K-Swiss κατά ΓΕΕΑ (Παράλληλες ρίγες επί υποδήματος) (Κοινοτικό σήμα — Παρεμπίπτοντα ζητήματα — Ένσταση απαραδέκτου — Κοινοποίηση της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής)