Sag T-14/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. december 2006 — K-Swiss mod KHIM (Parallelle striber på en sko) (EF-varemærker — processuelle stridsspørgsmål — formalitetsindsigelse — meddelelse af appelkammerets afgørelse — frist for indgivelse af en klage)