2010/599/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2010 , για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός αναπληρωματικού μέλους από την Ισπανία