Απόφαση αριθ. 862/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 , για τη συμμετοχή της Ένωσης σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (πρωτοβουλία BONUS) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ