2011 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 157/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 884/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles, nuostatos dėl išlaidų, patiriamų vykdant saugojimo valstybės sandėliuose operacijas, finansavimo