Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/EΚ για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας