Sklep Komisije (EU) 2020/2152 z dne 17. decembra 2020 o pristojbinah, ki se plačajo Agenciji Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za zbiranje, obdelavo in analizo informacij ter ravnanje z informacijami, sporočenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)