Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2152 zo 17. decembra 2020 o poplatkoch splatných Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za zber, spracúvanie a analýzu informácií oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 a nakladanie s nimi (Text s významom pre EHP)