Υπόθεση T-335/17: Προσφυγή της 30ής Μαΐου 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe κατά Επιτροπής