Sag C-356/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. november 2010 — Pensionsversicherungsanstalt mod Christine Kleist (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Socialpolitik — ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår beskæftigelse — direktiv 76/207/EØF — artikel 3, stk. 1, litra c) — nationale retsforskrifter, der gør det lettere at afskedige arbejdstagere, der har erhvervet ret til pension — formål bestående i at fremme yngres beskæftigelse — nationale retsforskrifter, hvorved alderen for erhvervelse af ret til denne pension fastsættes til 60 år for kvinder og 65 år for mænd)