Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) (Text s významom pre EHP )