Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1777 оd 27. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/659 o uvjetima za ulazak u Uniju živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (Tekst značajan za EGP)