Υπόθεση T-385/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2010 — Trautwein κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση σκύλου) [ «Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος που απεικονίζει ένα σκύλο — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]» ]