Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5919 — Apollo/Alcan) Текст от значение за ЕИП