Κρατική ενίσχυση — Ιταλία — Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) — Μείωση φόρων και εισφορών λόγω φυσικών καταστροφών και μείωση φόρων και εισφορών λόγω του σεισμού του 2009 στo Αμπρούτσο (όλοι οι κλάδοι πλην της γεωργίας) — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ