Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/ЕО) ***II Законодателна Резолюция на Европейския парлᄚмент от 19 май 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))