Mål T-278/11: Tribunalens beslut av den 13 november 2012 — ClientEarth m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Tyst avslag på begäran om tillgång — Tidsfrist för väckande av talan — Talan har väckts för sent — Uppenbart att talan ska avvisas)