Sprawa T-278/11: Postanowienie Sądu z dnia 13 listopada 2012 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)