Υπόθεση T-278/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Νοεμβρίου 2012 — ClientEarth κ.λπ. κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Σιωπηρή άρνηση προσβάσεως — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμο — Προδήλως απαράδεκτο]