Zaak C-266/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederland) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voorheen College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Milieu — Gewasbeschermingsmiddelen — Richtlijn 91/414/EEG — Toegang van publiek tot informatie — Richtlijnen 90/313/EEG en 2003/4/EG — Toepassing ratione temporis — Begrip „milieu-informatie” — Vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie)