Дело C-266/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 декември 2010 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, по-рано College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Околна среда — Продукти за растителна защита — Директива 91/414/ЕИО — Обществен достъп до информация — Директиви 90/313/ЕИО и 2003/4/ЕО — Прилагане във времето — Понятието „информация за околната среда“ — Поверителност на търговска и индустриална информация)