Mål T-705/14: Tribunalens dom av den 12 december 2018 – Unichem Laboratories mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för perindopril, vilket är ett läkemedel avsett för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, i originalversion och generisk version — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Förlikningsavtal i patenttvister — Kommissionens territoriella befogenhet — Ansvar för överträdelsen — Administrativt förfarande — Sekretesskydd för kommunikation mellan advokat och klient — Potentiell konkurrens — Konkurrensbegränsning genom syfte — Avvägning mellan konkurrensrätt och patenträtt — Villkoren för undantag enligt artikel 101.3 FEUF — Böter)