Становище на Консултативният комитет по ограничителните споразуения и господстващото положение от неговото заседание от 25 януари 2016 г. относно предварително проекторешение по дело AT.40028 — Alternators and Starters — Докладчик: Испания